Travelaway

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

 • Dienstverlener: de eenmanszaak Travelaway.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Travelaway een overeenkomst is
 • Algemene voorwaarden: onder algemene voorwaarden wordt verstaan het geheel van de bepalingen als hierna genoemd.
 • Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.
 • Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
 • Dag: kalenderdag
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener in kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop van producten op afstand, digitale inhoud en/of diensten. Waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van communicatie op afstand.
 • Website: travelaway.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Naam:                              Travelaway
 • Adres:                               Gevestigd te Baexem, Limburg, Nederland
 • E-mailadres:                    info@travelaway.nl
 • KvK-nummer:                 81915799
 • BTW-nummer:                NL003622069B48

Artikel 3 – Doorgifte aan partners

Om de juiste dienstverlening te kunnen bieden werken we met verschillende partners en diensten waaronder:

 • Betalingen afhandelen (Mollie, WooCommerce, WordPress, KNAB)
 • Boekhouding (e-boekhouden)
 • Webhosting (siteground)

Artikel 4 – Toepasselijkheid

4.1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Travelaway gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en verrichte diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. doormiddel van een schriftelijke toezegging of akkoord per mail of een ander digitaal medium, of door akkoord te gaan via de website doormiddel van het plaatsen van een bestelling verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van travelaway en hiermee akkoord gaat.

4.3. de laatst toegestuurde of beschikbare algemene voorwaarden zijn van toepassing

4.4. de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van de algemene voorwaarden van Travelaway verworpen.

Artikel 5 – Het aanbod

5.1. het aanbod bevat een volledige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd dat de klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

5.2. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit in de bron vermeld.

5.3. travelaway heeft het recht om aanbiedingen in de webshop ten alle tijden terug te trekken zonder opgave van reden.

5.4. travelaway heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.

5.5. de factuur van een digitaal product dient betaald te worden na de aankoop, pas nadat de betaling voldaan is wordt er toegang verleend tot het product.

5.6. de prijs in de webshop van travelaway is leiding, de klant kan geen rechten ontlenen aan foutieve informatie op andere webpagina’s.

5.7. alle bedragen genoemd op de website van travelaway zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.8. Travelaway heeft samenwerkingsovereenkomsten met verschillende partijen. Dit betekend dat wanneer jij een boeking maakt doormiddel van een van de links op de website, travelaway hiervoor een kleine commissie ontvangt. Voor de klant zitten hier geen extra kosten aan verbonden.

Artikel 6 – De overeenkomst

6.1. de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod en de daarbij gestelde algemene voorwaarden aanvaard, doormiddel van het plaatsen van een bestelling of schriftelijke aanvaarding per e-mail of een ander digitaal medium.

6.2. indien de klant het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt de klant van travelaway een bevestiging van de overeenkomst langs de elektronische weg. Zolang de klant geen bevestiging heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

6.3. na het tot stand komen van een overeenkomst, zal travelaway  binnen bekwame tijd overgaan tot het leveren van de goederen/diensten.

6.4. na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

6.5. wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en travelaway zijn pas geldig wanneer beide partijen middels een schriftelijke overeenkomst de wijzigingen aanvaarden.

6.6. de dienstverlener levert de producten naar beste zicht en vermogen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het gewenste resultaat van de klant.

6.7. het overdragen van digitale producten aan andere personen is niet toegestaan, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Travelaway.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd kan de klant geen beroep doen op het herroepingsrecht.

7.2. de klant verklaard met het aangaan van de overeenkomst op producten met een digitale inhoud (art. 5.1) op de hoogte te zijn van het verlies van zijn herroepingsrecht.

7.3. in het geval dat de klant niet tevreden is over het geleverde product kan er in samenspraak met de eenmanszaak Travelaway gekeken worden naar een passende oplossing.

Artikel 8 – Betalingen

8.1. de betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Travelaway factureert producten voorafgaand aan de levering van de diensten/producten.

8.2. alle door travelaway verstuurde facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen.

8.3. in geval van een niet tijdige betaling hoeft travelaway de bestelde producten en/of diensten niet te leveren.

8.4. de klant gaat ermee akkoord een digitale factuur te ontvangen van travelaway. Indien de klant een schriftelijke factuur wenst te ontvangen dan behoudt travelaway zich het recht om hier een meerprijs van €2,- voor te rekenen.

8.5. de klant kan schriftelijk bezwaar maken op een door travelaway verstuurde factuur tot 7 dagen na de factuurdatum. Na ontvangst van het bezwaar zal Travelaway een onderzoek instellen naar de juistheid van de factuur.

8.6. alle door Travelaway geleverde producten blijven eigendom van travelaway totdat de klant de verschuldigde bedragen aan Travelaway heeft voldaan.

Artikel 9 – Rechten en verplichtingen voor Travelaway

9.1. travelaway doet haar best om alle opgeslagen persoonlijke gegevens zodanig te beveiligen, dat deze niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

9.2. travelaway garandeert dat de aan haar gegeven opdrachten naar beste kunnen worden uitgevoerd. Onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

9.3. in het geval van klachten over geleverde diensten zal travelaway met de klant in gesprek treden om tot een passende oplossing te komen.

9.4. de dienstverlener is gerechtigd om bij het uitblijven van betalingen, de dienste op te schorten.

9.5. Travelaway kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt bij de klant aangegeven bij de aankoop.

Artikel 10 – Rechten en verplichten voor de klant

10.1. de klant dient zich ten alle tijden te houden aan de algemene voorwaarden genoemd in dit document tenzij schriftelijk anders overeengekomen.10

10.2. bij klachten dient de klant aller eerst bij travelaway de klacht kenbaar te maken. Travelaway zal er alles aan doen om samen tot een passende oplossing te komen.

10.3. klachten zoals in lid 4 genoemd, onttrekken de klant niet van de betalingsverplichting.

10.4. digitale producten waaronder maar niet exclusief, presets, & e-books komen niet in aanmerking voor ruilen of restitutie. De klant stemt er door de aankoop en daarbij horende betaling mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht om gebruik te maken van de bedenktijd en het recht om de overeenkomst te herroepen.

10.5. de klant of gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie weergegeven op de website.

Artikel 11 – Wijzigingen en annuleringen

11.1. in het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de dienstverlener de mogelijkheid om een dienstverlening te onderbreken of te annuleren. De dienstverlener maakt zo’n wijziging uiterlijk 24u voorafgaand kenbaar aan de klant.

Artikel 12 – Auteursrecht

12.1. De inhoud van de website van Travelaway waaronder maar niet uitsluitend, teksten, vormgeving, foto’s, merk & domeinnaam zijn eigendom van Travelaway en worden beschermd door auteursrechten of industriële eigendomsrechten. Gebruikers mogen de inhoud of delen van de website niet verveelvoudigen of delen zonder toestemming van Travelaway.

12.2. de door travelaway geleverde producten mogen nooit gedeeltelijk of geheel worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. de dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de diensten die zijn verricht.

13.2. de klant is en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de handelingen die voortvloeien uit de aankoop van een van de producten van travelaway zoals maar niet uitsluitend het bewerken van foto’s.

13.3. de dienstverlener is niet aansprakelijk voor het verkeerd doorgeven van verzendinformatie voor producten zoals e-mailadressen. (digitale) producten worden éénmalig verzonden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist ontvangen en bewaren van de producten.

13.4. Op www.travelaway.nl worden regelmatig links geplaatst naar externe websites. Ondanks dat deze zorgvuldig zijn uitgekozen kan travelaway niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op deze websites.

13.5. Travelaway geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuistheden.

13.6. Travelaway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op de website.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 op overeenkomsten tussen de dienstverlener en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Veranderingen

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van de dienstverlener. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in de algemene voorwaarden. Travelaway adviseert daarom om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Versie SEPTEMBER 2021